Com és pertinent, les activitats i serveis organitzades per l’AMPA Escola Ciutat Jardí tenen un Reglament de Règim Intern que cal que els participants coneguin i tinguin present en tot moment. Aquest vetlla per garantir una bona convivència en les activitats i serveis.

Es diferencien dos nivells d’incidències a les actuacions incorrectes dels participants:

 • Irregularitats
 • Faltes
  • Lleus
  • Greus
  • Molt greus

En la gestió de les incidències derivades d’aquest Reglament de Règim Intern, és rellevant la col·laboració col·lectiva i individual de les famílies, que resulta especialment significativa en les etapes d’infantesa i adolescència.

En tots els casos, les irregularitats i faltes a què es refereix aquest Reglament de Règim Intern prescriuen als tres mesos de la seva comissió.


IRREGULARITATS

Tots aquells actes que distorsionin el funcionament habitual de l’activitat sense provocar un perjudici greu.

 • Incorrecció, desconsideració cap als companys o monitors/col·laboradors.
 • Actes que alterin l’activitat normal del menjador o servei.
 • Jugar amb prepotència, manca de respecte i/o provocant situacions que indueixin al joc brut i/o violent que puguin derivar cap a la conflictivitat.
 • Entrar o sortir de l’activitat de forma desordenada.
 • Fer mal ús dels materials de l’activitat.
 • Fer soroll, aixecar la veu, o cridar de manera desmesurada

Suposen:

 • Amonestació verbal a l’alumne.
 • En cas de reiteració (acumulació de 5 irregularitats), comunicació verbal amb els pares/mares/tutors.

FALTES

Es considerarà FALTA aquell acte que trenqui la convivència ja sigui en el menjador o en la realització d’activitats.

Els serveis i activitats de l’AMPA diferencien tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels participants:

 • Lleus
 • Greus
 • Molt greus

FALTES LLEUS:

L’incompliment de totes aquelles normes bàsiques de convivència i del centre:

 • Desobeir les indicacions dels monitors.
 • Entrar, romandre o deambular per espais no permesos (per exemple cuina)
 • Aixecar-se de la taula del menjador reiteradament sense causa que ho justifiqui.
 • Negar-se a fer les activitats.
 • La reiteració d’irregularitats (5 irregularitats).

Suposen:

 • Amonestació verbal a l’alumne.
 • Comunicació per escrit als pares/mares/tutors.

FALTES GREUS:

 • Qualsevol falta lleu reincident (acumulació de 5 faltes lleus).
 • Alterar l’ordre i la convivència.
 • Posar-se el participant o els companys en perill.
 • Manca de respecte i/o agressió verbal envers els altres.
 • El deteriorament del material i instal·lacions.
 • Sortir de l’activitat sense permís del monitor.
 • Entrar en espais no permesos (cuina, despatxos…)
 • En el cas del menjador, llençar menjar al terra o als companys.

Suposen:

 • Comunicació a la Direcció de l’AMPA i entrevista amb les famílies.
 • Reparació econòmica dels danys causats al material del centre i/o personal.

FALTES MOLT GREUS:

 • L’agressió física/psicològica o amenaces envers els altres.
 • La discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal i social dels afectats.
 • La destrucció intencionada del material i/o les instal·lacions del centre.
 • Actuacions perjudicials per la salut.
 • Posar en perill la seguretat de l’activitat
 • La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.
 • Qualsevol falta greu reincident (acumulació de 3 faltes greus).

Suposen:

 • Comunicació a la direcció del centre i entrevista amb les famílies.
 • Reparació econòmica dels danys causats al material del centre i/o personal.
 • Suspensió del dret a la plaça de servei per un període de temps o per tot el curs escolar.
  Privació del servei:

  • La 1ª falta molt greu: 3 dies.
  • La 2ª falta molt greu: 1 setmana (5 dies lectius)
  • La 3ª falta molt greu: 2 setmanes (10 dies lectius)