Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’AMPA i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Quines són les seves funcions?

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.

Com m’hi puc posar en contacte?

Teniu a la vostra disposició un correu electrònic per comunicar-vos amb els representats dels pares i mares i el representat del AMPA al Consell Escolar del Centre.